Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 2- ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η καλλιέργεια και προώθηση των επιστημών της Σημειωτικής (Γενική – Ειδική, Θεωρητική – Εφαρμοσμένη).

ΑΡΘΡΟ 3- ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι: α) Η ενίσχυση ανάλογων προσπαθειών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. β) Η ποικιλότροπη προώθηση της σημειωτικής θεωρίας, έρευνας και εφαρμογής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και γενικά όπου αλλού καλλιεργούνται οι επιστήμες του ανθρώπου, της κοινωνίας και του πολιτισμού. γ) Η πραγματοποίηση σχετικών εκδόσεων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, με χρήματα από τις εισφορές των μελών και χωρίς να εισπράττονται έσοδα από τις εκδόσεις αυτές. Η Ε.Σ.Ε. εκδίδει το διαδικτυακό, διεθνές και ανοικτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό Punctum. International Journal of Semiotics (2 τεύχη/έτος, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα) αποσκοπώντας στην προαγωγή της σημειωτικής έρευνας, θεωρίας και εφαρμογής, αλλά και στη στενότερη επαφή και συνεργασία μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς σημειωτικής κοινότητας. H Ε.Σ.Ε. διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα, διοικητική υποστήριξη και εκδοτική ανεξαρτησία του περιοδικού, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κώδικας καλών πρακτικών για τη λειτουργία των επιστημονικών περιοδικών της Committee on Publication Ethics (COPE), τον οποίο τηρεί απαρεγκλίτως και το περιοδικό. Αναλυτικότερα:

  1. Ο υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού (editor-in-chief) ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε. Η θέση του επικυρώνεται από το Δ.Σ. ανά διετία και τίθεται θέμα αντικατάστασής του σε περίπτωση παραίτησής του ή διαπιστωμένης ατελούς τήρησης των δεδηλωμένων στόχων του περιοδικού ή του Κώδικα Ηθικής του ή με όποιον άλλο τρόπο μείωσης του επιστημονικού κύρους και αξιοπιστίας του.
  2. Ο υπεύθυνος έκδοσης έχει πλήρη αρμοδιότητα για το περιεχόμενο του περιοδικού, συνεργάζεται με το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε. για την επίλυση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων καθώς και για τη σύνθεση της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board), επιλέγει τα υπόλοιπα μέλη της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, μεριμνά για την τεχνική, αισθητική και επιστημονική ποιότητα και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του περιοδικού και παρουσιάζει ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων και προγραμματισμό στη Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Ε.
  3. Ο Ταμίας της Ε.Σ.Ε. είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του περιοδικού και, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έκδοσης, μεριμνά για τη διαφάνεια, αρτιότητα και βιωσιμότητα των οικονομικών στοιχείων του.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται ρητώς και λεπτομερώς σε γραπτή συμφωνία που συνάπτει η Ε.Σ.Ε. με τον υπεύθυνο έκδοσης και υπογράφεται από αμφότερες τις πλευρές.

ΑΡΘΡΟ 4- ΜΕΛΗ

Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Μέλος της μπορεί να γίνει όποιος αποδέχεται τους σκοπούς της, δουλεύει γι’ αυτούς και αποδέχεται τις καταστατικές της αρχές.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ιδιότητά τους αυτή.

Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Έλληνες ή ξένοι υπήκοοι, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας:

  1. Διδάσκοντες της Ανώτατης Εκπαίδευσης που διδάσκουν μαθήματα σημειωτικής ή άμεσα παρεμφερή ή έχουν ερευνητική-συγγραφική δραστηριότητα στο χώρο της σημειωτικής ή άμεσα παρεμφερές πεδίο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι ομότιμοι και οι διατελέσαντες καθηγητές.
  2. Το επιστημονικό προσωπικό Ερευνητικών Εργαστηρίων, Κέντρων ή Ινστιτούτων της χώρας που έχει ερευνητική-συγγραφική δραστηριότητα στον χώρο της σημειωτικής ή άμεσα παρεμφερές πεδίο.
  3. Οι κάτοχοι μεταδιδακτορικού ή διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, η ερευνητική εργασία των οποίων αφορά το χώρο της σημειωτικής ή άμεσα παρεμφερές πεδίο.
  4. Προσωπικότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού και πνευματικού κόσμου που έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογο συγγραφικό έργο στο χώρο της σημειωτικής ή άμεσα παρεμφερές πεδίο.

Τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού μέλους, εφόσον εκπληρώνουν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους απέναντι στην ΕΣΕ, όπως αυτές ορίζονται από το καταστατικό της ΕΣΕ και τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΕ.

-Διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών

Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 4 μπορούν να εγγραφούν μέλη της ΕΣΕ ύστερα από σχετική αίτησή τους, που πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία της ΕΣΕ, πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς και πρόταση δύο τουλάχιστον ενεργών τακτικών μελών της ΕΣΕ. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός και τρόπος ενασχόλησης του αιτούντος με τη σημειωτική ή άμεσα παρεμφερές πεδίο. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια πλειοψηφίας και το Δ.Σ. γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον/ην ενδιαφερόμενο/η.

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας δύνανται να εγγραφούν άτομα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, που διαβιούν εκτός Ελλάδας και επιθυμούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της ΕΣΕ. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση δύο ενεργών τακτικών μελών της ΕΣΕ και κατά την ίδια διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη γίνονται άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικά στις επιστήμες της Σημειωτικής και έχουν εργαστεί για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% των τακτικών μελών και η διαδικασία για να ονομασθούν επίτιμα μέλη είναι να προταθούν από 10 τακτικά μέλη της Εταιρείας και να αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών, εκτός απ’ αυτά του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της διοικήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να ψηφίζουν για τις αποφάσεις των Γ.Σ., καθώς και να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της διοίκησης της εταιρείας. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και τον κανονισμό της Εταιρίας, να πληρώνουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους και κάθε έκτακτη που θα αποφασίζεται από τη Γ.Σ., καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και τις Γ.Σ. της. Για το ποσό των ετησίων συνδρομών αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την τακτική Γ.Σ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρία, αφού προηγουμένως υποβάλει γραπτή αίτησή του. Μέλος της Εταιρείας διαγράφεται όταν ενεργεί και εργάζεται αντίθετα με τους σκοπούς της Εταιρείας και η συμπεριφορά του ως μέλους είναι αντι-καταστατική. Επίσης, τίθεται υπό διαγραφή και το μέλος που αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές του πάνω από δύο (2) χρόνια. Επανεγγραφή μέλους που παραιτήθηκε ή διαγράφηκε είναι δυνατή από τη μεθεπόμενη από τη διαγραφή ή την παραίτησή του  μετά από απόφαση της Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρίας είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, όπως καθορίζονται από το Δ.Σ. β) Κάθε δωρεά ή συνεισφορά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν αποφάσεως αποδοχής τους από το Δ.Σ. γ) Κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, δ) Έσοδα από την διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικών ή επιμορφωτικών σεμιναρίων με αντικείμενο τη Σημειωτική.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Στη Γ.Σ. δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου, καθώς και τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου, αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων της Εταιρείας και για την εκλογή των οργάνων της, όπως και δεν μπορούν να εκλέγονται σ’ αυτά.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. Η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους και οι έκτακτες κάθε φορά που θα θεωρηθεί αναγκαίο από το Δ.Σ., για να αποφασίσει για επείγοντα και έκτακτα θέματα ή εάν το ζητήσουν από το Δ.Σ. έγγραφα τουλάχιστον δέκα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Στην αίτησή τους αυτή πρέπει να αναφέρουν απαραίτητα και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση που ζητηθεί έκτακτη Γ.Σ.  με αίτηση των μελών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να την συγκαλέσει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες.

Η Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστο από τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Πριν αρχίσουν οι εργασίες της ετήσιας τακτικής Γ.Σ., εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της, με ανάταση των χεριών σχετικά με τα προτεινόμενα πρόσωπα και ο μεν Πρόεδρος προεδρεύει στις εργασίες της, ο δε Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. Οι παραπάνω δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας, το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και γίνεται κριτική επί των πεπραγμένων και ταμειακός απολογισμός. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση την έκθεσή της σχετικά με τη διαχείριση και τον ισολογισμό του παρελθόντος έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, για τα οποία αποφασίζει και εγκρίνει η Γ.Σ. Τέλος, αποφασίζεται ο προγραμματισμός δράσης για την επόμενη χρονιά.

Επίσης, στην εκλογική Γ.Σ. διενεργούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Το σωματειακό έτος αρχίζει με την εκλογή κάθε νέου Δ.Σ..  Όταν η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη των διοικητικών της οργάνων, προβαίνει προηγούμενα και στην εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα εποπτεύσει τις εκλογές ή κατόπιν αποφάσεως καθορίζει σαν τέτοια τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Γ.Σ., ορίζοντας και ένα τρίτο μέλος, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με προσωπικές προσκλήσεις, μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής (e-mail) αλληλογραφίας, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημέρα της σύγκλισης της Γ.Σ.. Στην πρόσκληση απαραίτητα αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με όσα μέλη και αν είναι παρόντα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία. Για θέμα πάνω στο οποίο έχει ήδη αποφασίσει η Γ.Σ. δεν μπορεί να γίνει νέα συζήτηση πριν περάσουν έξι μήνες από τότε που ελήφθη η απόφαση. Στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα διάλυσης της Εταιρείας, μεταβολής του Καταστατικού ή του σκοπού της, συγκαλούνται ειδικές Γ.Σ., μόνο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από την ετήσια τακτική Γ.Σ. του αντίστοιχου έτους και αποτελείται από πέντε (5) τακτικά συν τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, όλα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, η θητεία του είναι διετής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος. Στην εκλογική τακτική Γ.Σ., μετά από προτάσεις υποψηφιοτήτων που μπορούν να γίνουν και κατά την διάρκεια της Γ.Σ., συντάσσεται ένας πίνακας υποψηφίων και από αυτούς εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία τα πέντε μέλη του Δ.Σ., που είναι οι πέντε πλειοψηφήσαντες, με τους επόμενους τρεις κατά σειρά επιτυχίας σαν αναπληρωματικούς. Στην ίδια Γ.Σ. εκλέγονται και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και πάλι με μυστική ψηφοφορία. Την όλη διαδικασία της εκλογής φέρει σε πέρας η εκλεγμένη, σύμφωνα με τα παραπάνω, Εφορευτική Επιτροπή, που μετά το τέλος της ανακηρύσσει και τους επιτυχόντες. Το Δ.Σ., σε οκτώ το πολύ μέρες από την εκλογή του, καλείται με πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτείται σε σώμα, με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου και όταν το ζητήσουν τρία μέλη του, αριθμός που αποτελεί εξ άλλου και την απαρτία του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας όμως υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να προσκαλεί και άλλα μέλη της Εταιρείας, τα οποία βέβαια δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 10- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα για όλα τα θέματά της. Μόνο σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, τη νόμιμη εκπροσώπηση έχει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλεί τα μέλη του για συνεδρίαση και έχει τη γενική εποπτεία του σωματείου. Υπογράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του σωματείου και τα εντάλματα πληρωμών και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ.  ή του Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Εταιρείας, όχι την τρέχουσα αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., και τηρεί τα βιβλία της, όπως βιβλίο πρακτικών και μητρώο των μελών, και τη σφραγίδα. O Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών, καταθέτει τα χρήματα του Σωματείου σε τράπεζα, εκτός από ένα ποσό μέχρι €500,00 που κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας, και διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Σωματείου με χρήση της σφραγίδας του Σωματείου. Επίσης τηρεί το βιβλίο ταμείου και είναι υπεύθυνος για την κατάθεση της ετήσιας φορολογικής δήλωσής της.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. είναι τριμελής και τα μέλη εκλέγονται κάθε χρόνο στην τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Η Ε.Ε. έχει την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας υπ’ ευθύνη της και ελέγχει τη διαχείριση των χρημάτων της Εταιρίας, την κανονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την περιουσιακή της κατάσταση. Σχετικά με αυτά, συντάσσει έκθεση, που την υποβάλει μαζί με τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία με τα δύο τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση διαπίστωσης εκ  μέρους της Ε.Ε. διαχειριστικών ανωμαλιών, μπορεί με αίτησή της να προκαλέσει Γ.Σ., υποβάλλοντάς την στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. μπορούν να παυθούν με ανάκληση, καθαίρεση, διαγραφή ή και παραίτηση. Πρόταση μομφής μπορεί να υποβληθεί τόσο για μεμονωμένο μέλος οργάνου όσο και για ολόκληρο το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. Στην μεν πρώτη περίπτωση, αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό, στη δε δεύτερη ακολουθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου οργάνου, εφ’ όσον γίνει δεκτή φυσικά η πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο μετά την πάροδο διετίας από την έγκρισή του. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται σε Γ.Σ. που συνέρχεται γι’ αυτό, με παρόντα τα μισά τουλάχιστο ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας και με πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των παρόντων. Σε περίπτωση όμως που αποφασίζεται η τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας, η απόφαση απαιτείται να ληφθεί με τη συναίνεση όλων των μελών της Εταιρείας, των απόντων δε η συναίνεση δίνεται έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για τη διάλυση της Εταιρείας, είναι απαραίτητη η παρουσία στη Γ.Σ. των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Εταιρίας και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων για την απόφαση αυτή. Στην ίδια συνέλευση αποφασίζεται πού θα δοθεί η περιουσία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15 – Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 15 άρθρα, συζητήθηκε τόσο κατ’ άρθρο όσο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε ομόφωνα στην Γ.Σ. των μελών του την 7η Νοεμβρίου 2020, θα τεθεί δε σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.