Διαδικασία εγγραφής νέων μελών

Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 4 του καταστατικού μπορούν να εγγραφούν μέλη της Εταιρίας ύστερα από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστον ενεργών τακτικών μελών της Εταιρίας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στον Γραμματέα της ΕΣΕ πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση και να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η ενασχόληση του αιτούντος με τη σημειωτική ή άμεσα παρεμφερές πεδίο. Ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται εγγράφως για την απόφαση της ΓΣ.

Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους 

Παναγιώτης Ξουπλίδης
pxouplid (at) gmail.com 

Τα μέλη της ΕΣΕ μπορούν να προχωρούν στην ταμειακή τους τακτοποίηση καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό (15 ευρώ) στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που αναγράφεται παρακάτω και στη συνέχεια να αποστέλλουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Ταμία της ΕΣΕ κυρία Δέσποινα Κωνσταντινίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της despinaconstantinidou (at) yahoo.com

Bank: Eθνική Τράπεζα
Swift Code (BIC): ETHNGRAA
IBAN: GR1401102840000028429600605
Δικαιούχος: Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία