Η Εταιρεία

Η Ελληνική Σημειωτική Εταιρία (Ε.Σ.Ε.) είναι ο μοναδικός οργανωμένος φορέας της σημειωτικής ή σημειολογίας στην Ελλάδα. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1978. Αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πανεπιστημιακούς, έχει διεθνή αναγνώριση και πολλά μέλη της έχουν προσκληθεί ή παραστεί σε διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις. Η Εταιρία έχει οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια, εθνικά και διεθνή, με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εισηγητές. Τα πρακτικά αυτών των επιστημονικών εκδηλώσεων δημοσιεύτηκαν σε τόμους οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη κυκλοφορία.